Videographer Igor Codreanu (City of London, Vương Quốc Anh)
Videographer Igor Codreanu (City of London, Vương Quốc Anh)
Videographer Oleg Melnyk (Chernivtsi, U-crai-na)
Videographer Paul Beica (Târgu Mureş, Ru-ma-ni)